بانک صنعت و معدن - شعبه مرکزی - کد 0101

بانک وزارت صنعت، معدن و تجارت