مبصری (فرش و نقشه کشی و نقاشی و عکاسی و مدیریت خانواده)

هنرستان کار دانش دخترانه دولتی