امید ژرف نگر (مودم های مخابراتی)

تولید سیستم الکترونیک راه اندازی سیستم مخابرات