اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • کد پستی :
توضیحات
این مکان در شمال لوکوموتیو ماشین دودی و در بوستان کوثر قرار دارد. سابقه این ساختمان 1250 مترمربعی به دوران ناصرالدین شاه قاجار باز میگردد. این مکان در آن سال‌ها ایستگاه ماشین دودی بود و در سال‌های اخیر به عنوان آموزشگاه از آن استفاده می شود. طی سال‌های گذشته در این ساختمان تغییرات مختصری انجام شده است‌. در حال حاضر ، این مکان با نام خانه فرهنگ و نگارخانه کوثر خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی به مراجعه کنندگان خود میدهد. ایستگاه ماشین دودی دارای شش ستون رومی است که ارتفاع هریک به پنج متر میرسد. ماشین دودی نخستین قطار بین شهری بود که به وسیله اولین خط آهن ایران‌، تهران را به شهرری متصل میکرد. در سال1261 ه. ش، و 1883 م‌، امتیاز آن را مهندسی فرانسوی به نام میوبواتال از ناصرالدین شاه قاجار دریافت کرد. پس از راه اندازی، پایتخت نشینان به لوکوموتیوی که در این خط به راه افتاد ماشین دودی میگفتند. اکنون این لوکوموتیو و چهار واگن آن که حدود 15 متر طول دارد، در مکانی مسقف نگه داری میشود. لوکوموتیو واقع در بوستان کوثر چهارمین لوکوموتیو خریداری شده است‌. بر بدنه سبز رنگ آن عدد چهار و در کنار شماره لوکوموتیو نیز تاریخ 1887 م ، ثبت شده است‌. قطار شهری تهران - ری یا ماشین دودی از چند قسمت تشکیل میشد: لوکوموتیو یا آتش‌خانه که در آن ماشین‌چی قطار را هدایت میکرد; واگن شاهی به طول 10 متر و عرض یک و نیم متر که از سه بخش تشکیل میشد: قسمت اول آبدارخانه شاهی به طول دو متر بود که در آن از مسافران با چای و قلیان پذیرایی میشد. قسمت دوم به طول پنج متر مخصوص سران مملکتی و صدراعظم وقت بود. قسمت سوم نیز به طول سه متر مخصوص شاهان قاجار بود. واگن وزرا و علمای طراز اول از دو بخش تشکیل میشد. بخش اول به طول پنج متر مخصوص مجتهدان بود که جلوی واگن شاهی بسته میشد. در قسمت دوم واگن هفت متری مخصوص زنان بود، هشت واگن نیز به مردان تعلق داشت‌، هشت واگن نیز مخصوص بار و کالاهای تجاری بود که در مجموع 30 واگن میشد.
خدمات و محصولات