دبیرخانه نظارت و هماهنگی در فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی