شرکت صنایع پلاستیک پیکره (تسمه و پالت پلاستیکی)

تولید لوازم بسته بندی (تسمه های پلاستیکی و پالت های پلاستیکی و فیلم های بسته بندی)

تولید لوازم بسته بندی