خوارزمی (نقاشی و عکاسی و امور اداری)

هنرستان کار دانش دخترانه دولتی