حضرت زینب (مدیریت خانواده و نقاشی و عکاسی و نقشه کشی)

هنرستان کار دانش دخترانه دولتی