شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی حفاری و استخراج طراحی و مدیریت پروژه نفت و گاز و پتروشیمی