بیمارستان لولاگر - تامین اجتماعی

بیمارستان زنان و زایمان آزمایشگاه تشخیص طبی