نورد و خمکاری نور

ما ادعا نمی کنیم بهترینیم, شما امتحان کنید...

ذوب و نورد خمکاری