تشخیص بافت آراژن - نمایندگی داکو (DAKO)

ارائه دهنده آنتی بادی های ایمونوهیستوشیمی، فلوسیتومتری، ایمونو فلورسنت،MOLECULAR PATHOLOGY

متخصص آسیب شناسی آزمایشگاه تشخیص طبی آزمایشگاه ژنتیک