سنگین تراش حیدری

تراشکاری قطعات سبک و سنگین تا قطر 1600 میلیمتر

تراشکاری فلزات تراشکاری قطعات صنعتی