موسسه حافظان شرق بیدار

موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان شرق بیدار با شماره مجوز 31434 با توجه به ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص امنیت پایدار حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت

موسسه حفاظتی و مراقبتی