کوثر (کامپیوتر و صنعتی و الکترونیک و نقشه کشی)

هنرستان کار دانش دخترانه دولتی