دارالفنون

ما از آغاز به تحصیلات عالی بعد از دیپلم می اندیشیم.

هنرستان فنی پسرانه غیر دولتی